Cloud Partners

Freshworks: chúng tôi hợp tác chiến lược cùng Freshworks là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ phần mềm dựa trên nền tảng Điện toán đám mây (Cloud), vì dụ công cụ hỗ trợ khách hàng (Freshdesk), công cụ ITSM (Freshservice) và Công cụ Sales CRM (Freshsales),… Freshworks có trụ sở tại Mỹ và hiện đã phát triển mạng lưới đối tác tại hơn 40 quốc gia với hơn 150.000 khách hàng trên toàn cầu.

Partner info

Freshworks

Amazon: Chúng tôi là đối tác Tư Vấn của AWS và đồng thời cũng là Đối tác Direct Connect. Với vai trò là đối tác tư vấn của AWS, chúng tôi giúp khách hàng thiết kế, hoạch định và triển khai trung tâm dữ liệu ảo của họ trong môi trường điện toán đám mây của Amazon AWS. Ngoài ra, chúng tôi giúp khách hàng đánh giá ứng dụng và khối lượng công việc hiện tại, đề xuất cách tiếp cận tốt nhất để dịch chuyển sang nền tảng AWS. Trong vai trò là đối tác kết nối trực tiếp (Direct Connect) của AWS, chúng tôi cung cấp cho khách hàng kết nối trực tiếp và riêng biệt đến nền tảng AWS Cloud với nhiều sự lựa chọn từ 100M triệu đến 1G.

Partner info

Amazon

Azure: Chúng tôi là đối tác Cloud Silver và Express route để cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft Azure. Là đối tác Cloud Silver, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng xây dựng giải pháp office365, giải pháp Azure stack và giải pháp Azure Cloud Platform. Là một đối tác Express route, chúng tôi cung cấp cho khách hàng liên kết trực tiếp và riêng biệt đền nền tảng Azure và Office 365 với các tùy chọn từ 100M đến 1G.

Partner info

Azure

Softlayer: Chúng tôi là đơn vị tư vấn IBM SoftLayer và Direct Link. Trong cương vị là một đối tác tư vấn của IBM SoftLayer, chúng tôi giúp khách hàng thiết kế và lên kế hoạch cho trung tâm dữ liệu ảo của họ trong môi trường đám mây của Solflayer. Ngoài ra, chúng tôi giúp khách hàng đánh giá ứng dụng và khối lượng công việc hiện tại của họ, tư vấn thực tiễn tốt nhất và cũng đề xuất cách tiếp cận di chuyển khối lượng công việc hiện tại lên SL. Là đối SL Direct Link , chúng tôi cung cấp cho khách hàng và đối tác liên kết trực tiếp và riêng đến nền tảng IBM Cloud với các tùy chọn từ 100M đến 1G

Partner info

Softlayer

Veeam: Veeam là một trong những nhà cung cấp công nghệ bảo mật dữ liệu hàng đầu. Chúng tôi hợp tác Veeam để cung cấp cho khách hàng và đối tác các giải pháp sao lưu (Backup) dựa trên nền tảng điện toán đám mây để đạt được hiệu quả cao nhất. Cụ thể chúng tôi cũng hợp tác với Veeam và các nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực để tạo ra gói dịch vụ sao lưu (BaaS) và đi đến chiến lược thị trường để cung cấp cho khách hàng.

Partner info

Veeam

VMWare: Chúng tôi là đối tác của VMware, Chúng tôi cung cấp các dịch vụ từ kiến trúc, thiết kế và triển khai các giải pháp cảu Vmware cho khách hàng và các đối tác.

Partner info

VMWare

WE START WITH STRATEGY, LEAD WITH DESIGN AND SUCCEED THROUGH EXECUTION

Cloud Partners

Freshworks: chúng tôi hợp tác chiến lược cùng Freshworks là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ phần mềm dựa trên nền tảng Điện toán đám mây (Cloud), vì dụ công cụ hỗ trợ khách hàng (Freshdesk), công cụ ITSM (Freshservice) và Công cụ Sales CRM (Freshsales),… Freshworks có trụ sở tại Mỹ và hiện đã phát triển mạng lưới đối tác tại hơn 40 quốc gia với hơn 150.000 khách hàng trên toàn cầu.

Partner info

Freshworks

Amazon: Chúng tôi là đối tác Tư Vấn của AWS và đồng thời cũng là Đối tác Direct Connect. Với vai trò là đối tác tư vấn của AWS, chúng tôi giúp khách hàng thiết kế, hoạch định và triển khai trung tâm dữ liệu ảo của họ trong môi trường điện toán đám mây của Amazon AWS. Ngoài ra, chúng tôi giúp khách hàng đánh giá ứng dụng và khối lượng công việc hiện tại, đề xuất cách tiếp cận tốt nhất để dịch chuyển sang nền tảng AWS. Trong vai trò là đối tác kết nối trực tiếp (Direct Connect) của AWS, chúng tôi cung cấp cho khách hàng kết nối trực tiếp và riêng biệt đến nền tảng AWS Cloud với nhiều sự lựa chọn từ 100M triệu đến 1G.

Partner info

Amazon

Azure: Chúng tôi là đối tác Cloud Silver và Express route để cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft Azure. Là đối tác Cloud Silver, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng xây dựng giải pháp office365, giải pháp Azure stack và giải pháp Azure Cloud Platform. Là một đối tác Express route, chúng tôi cung cấp cho khách hàng liên kết trực tiếp và riêng biệt đền nền tảng Azure và Office 365 với các tùy chọn từ 100M đến 1G.

Partner info

Azure

Softlayer: Chúng tôi là đơn vị tư vấn IBM SoftLayer và Direct Link. Trong cương vị là một đối tác tư vấn của IBM SoftLayer, chúng tôi giúp khách hàng thiết kế và lên kế hoạch cho trung tâm dữ liệu ảo của họ trong môi trường đám mây của Solflayer. Ngoài ra, chúng tôi giúp khách hàng đánh giá ứng dụng và khối lượng công việc hiện tại của họ, tư vấn thực tiễn tốt nhất và cũng đề xuất cách tiếp cận di chuyển khối lượng công việc hiện tại lên SL. Là đối SL Direct Link , chúng tôi cung cấp cho khách hàng và đối tác liên kết trực tiếp và riêng đến nền tảng IBM Cloud với các tùy chọn từ 100M đến 1G

Partner info

Softlayer

Veeam: Veeam là một trong những nhà cung cấp công nghệ bảo mật dữ liệu hàng đầu. Chúng tôi hợp tác Veeam để cung cấp cho khách hàng và đối tác các giải pháp sao lưu (Backup) dựa trên nền tảng điện toán đám mây để đạt được hiệu quả cao nhất. Cụ thể chúng tôi cũng hợp tác với Veeam và các nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực để tạo ra gói dịch vụ sao lưu (BaaS) và đi đến chiến lược thị trường để cung cấp cho khách hàng.

Partner info

Veeam

VMWare: Chúng tôi là đối tác của VMware, Chúng tôi cung cấp các dịch vụ từ kiến trúc, thiết kế và triển khai các giải pháp cảu Vmware cho khách hàng và các đối tác.

Partner info

VMWare